دستگاه پخش

ردیف نام شرکت نام محصول واحد قیمت مصرف کننده تاریخ اعلام قیمت
1 گلدیران نوین تلويزيون OLED55A7GI با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 92,960,000 97/07/01
2 گلدیران نوین تلويزيون 49UJ69000GI با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 44,930,000 97/07/01
3 گلدیران نوین تلويزيون 49UJ75200GI با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 50,160,000 97/07/01
4 گلدیران نوین تلويزيون 55LJ55000GI با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 44,440,000 97/07/01
5 گلدیران نوین تلويزيون 55LJ62500GI با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 47,910,000 97/07/01
6 گلدیران نوین تلويزيون 55UJ69000GI با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 61,730,000 97/07/01
7 گلدیران نوین تلويزيون 65UJ75200GIبا احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 108,450,000 97/07/01
8 گلدیران نوین تلويزيون OLED55B7GI با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 111,360,000 97/07/01
9 گلدیران نوین تلويزيون OLED55C7GI با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 121,810,000 97/07/01
10 گلدیران نوین تلويزيون OLED65C7GI با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 201,670,000 97/07/01
11 گلدیران نوین تلويزيون 32LW300C-TA با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 14,590,000 97/07/01
12 گلدیران نوین 43LJ52100GI تلويزيون با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 26,960,000 97/07/01
13 گلدیران نوین 43LJ55000GI تلويزيون با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 27,800,000 97/07/01
14 گلدیران نوین 43LJ62000GI تلويزيون با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 29,710,000 97/07/01
15 گلدیران نوین 43UJ66000GI تلويزيون با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 34,100,000 97/07/01
16 گلدیران نوین 43UJ69000GI تلويزيون با احتساب ماليات و عوارض دستگاه ریال 35,510,000 97/07/01
17 گلدیران نوین 49LJ52700GI تلويزيون با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 32,720,000 97/07/01
18 گلدیران نوین 49LJ55000GI تلويزيون با احتساب ماليات و عوارض دستگاه ریال 34,520,000 97/07/01
19 گلدیران نوین OLED65W7T تلويزيون با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 594,640,000 97/07/01
20 گلدیران نوین OLED77W7T تلويزيون با احتساب ماليات و عوارض دستگاه ریال 1,075,190,000 97/07/01
21 سام الکترونيک تلويزيون UA46ES6960MSHD دستگاه ریال 44,600,000 97/06/21
22 سام الکترونيک تلويزيون UA40F5550AMCHD دستگاه ریال 16,532,000 97/06/21
23 سام الکترونيک تلويزيون UA40F5590AMSHD دستگاه ریال 16,532,000 97/06/21
24 سام الکترونيک تلويزيون UA46F5570AMSHD دستگاه ریال 24,246,000 97/06/21
25 سام الکترونيک تلويزيون UA46F5590AMSHD دستگاه ریال 25,348,000 97/06/21
26 سام الکترونيک تلويزيون UA46F5550AMSHD دستگاه ریال 23,144,000 97/06/21
27 سام الکترونيک تلويزيون UA40F6350AMSHD دستگاه ریال 23,500,000 97/06/21
28 سام الکترونيک تلويزيون UA46F8880AMSHD دستگاه ریال 41,300,000 97/06/21
29 سام الکترونيک تلويزيون UA40H5890AWSHD دستگاه ریال 16,532,000 97/06/21
30 سام الکترونيک تلويزيون UA40H4860AWSHD دستگاه ریال 16,532,000 97/06/21
31 سام الکترونيک تلويزيون UA40H4865AWSHD دستگاه ریال 16,532,000 97/06/21
32 سام الکترونيک تلويزيون UA46H6320MSHD دستگاه ریال 24,246,000 97/06/21
33 سام الکترونيک تلويزيون UA48H5850AWCHD دستگاه ریال 24,246,000 97/06/21
34 سام الکترونيک تلويزيون UA48H4860AWSHD دستگاه ریال 23,695,000 97/06/21
35 سام الکترونيک تلويزيون UA40H5860AWSHD دستگاه ریال 19,400,000 97/06/21
36 سام الکترونيک تلويزيون UA46H5870AWSHD دستگاه ریال 26,400,000 97/06/21
37 سام الکترونيک تلويزيون UA48H5855AWCHD دستگاه ریال 26,000,000 97/06/21
38 سام الکترونيک تلويزيون UA55HUC8990WSHD دستگاه ریال 81,500,000 97/06/21
39 سام الکترونيک تلويزيون UA55H6430AWSHD دستگاه ریال 50,100,000 97/06/21
40 سام الکترونيک تلويزيون UA65HC8880AWSHD دستگاه ریال 138,900,000 97/06/21
41 سام الکترونيک تلويزيون UA32J5840AWC/SHD دستگاه ریال 13,225,000 97/06/21
42 سام الکترونيک تلويزيون UA40J4860AWSHD دستگاه ریال 16,532,000 97/06/21
43 سام الکترونيک تلويزيون UA40J5880AWC/SHD دستگاه ریال 18,736,000 97/06/21
44 سام الکترونيک تلويزيون UA40J4865AWSHD دستگاه ریال 16,532,000 97/06/21
45 سام الکترونيک تلويزيون UA43J5850AWC/SHD دستگاه ریال 22,042,000 97/06/21
46 سام الکترونيک تلويزيون UA43J5880AWC/SHD دستگاه ریال 23,695,000 97/06/21
47 سام الکترونيک تلويزيون UA55J5880AWC/SHD دستگاه ریال 38,574,000 97/06/21
48 سام الکترونيک تلويزيون UA40J6950AWC/SHD دستگاه ریال 26,100,000 97/06/21
49 سام الکترونيک تلويزيون UA40JC6960AWC/SHD دستگاه ریال 30,800,000 97/06/21
50 سام الکترونيک تلويزيون UA40JU6990WSHD دستگاه ریال 35,600,000 97/06/21
51 سام الکترونيک تلويزيون UA40JUC7920WSHD دستگاه ریال 41,500,000 97/06/21
52 سام الکترونيک تلويزيون UA40J6920AWC/SHD دستگاه ریال 20,900,000 97/06/21
53 سام الکترونيک تلويزيون UA46J6360AMSHD دستگاه ریال 29,700,000 97/06/21
54 سام الکترونيک تلويزيون UA48JUC8920WSHD دستگاه ریال 70,100,000 97/06/21
55 سام الکترونيک تلويزيون UA48J6920AWC/SHD دستگاه ریال 29,600,000 97/06/21
56 سام الکترونيک تلويزيون UA48J5960AWSHD دستگاه ریال 31,900,000 97/06/21
57 سام الکترونيک تلويزيون UA55JS8980WSHD دستگاه ریال 93,700,000 97/06/21
58 سام الکترونيک تلويزيون UA55JU6990WSHD دستگاه ریال 60,500,000 97/06/21
59 سام الکترونيک تلويزيون UA55JU6980WSHD دستگاه ریال 57,000,000 97/06/21
60 سام الکترونيک تلويزيون UA55J6950AWSHD دستگاه ریال 48,400,000 97/06/21
61 سام الکترونيک تلويزيون UA55JUC8920WSHD دستگاه ریال 92,800,000 97/06/21
62 سام الکترونيک تلويزيون UA55JC6960AWSHD دستگاه ریال 58,300,000 97/06/21
63 سام الکترونيک تلويزيون UA32K4850AWCHD دستگاه ریال 12,013,000 97/06/21
64 سام الکترونيک تلويزيون UA40K5850AWCHD دستگاه ریال 18,736,000 97/06/21
65 سام الکترونيک تلويزيون UA40K5890AWCHD دستگاه ریال 19,287,000 97/06/21
66 سام الکترونيک تلويزيون UA40K5950AWCHD دستگاه ریال 24,996,000 97/06/21
67 سام الکترونيک تلويزيون UA43K5880AWCHD دستگاه ریال 23,144,000 97/06/21
68 سام الکترونيک تلويزيون UA43K5890AWCHD دستگاه ریال 23,034,000 97/06/21
69 سام الکترونيک تلويزيون UA49K5950AWCHD دستگاه ریال 29,757,000 97/06/21
70 سام الکترونيک تلويزيون UA50K5880AWCHD دستگاه ریال 29,757,000 97/06/21
71 سام الکترونيک تلويزيون UA55K5880AWCHD دستگاه ریال 38,574,000 97/06/21
72 سام الکترونيک تلويزيون UA40K6950AWSHD دستگاه ریال 24,200,000 97/06/21
73 سام الکترونيک تلويزيون UA40K6960AWCHD دستگاه ریال 24,300,000 97/06/21
74 سام الکترونيک تلويزيون UA43K6960AWCHD دستگاه ریال 26,000,000 97/06/21
75 سام الکترونيک تلويزيون UA43KU7970WCHD دستگاه ریال 31,900,000 97/06/21
76 سام الکترونيک تلويزيون UA48K6950AWCHD دستگاه ریال 31,900,000 97/06/21
77 سام الکترونيک تلويزيون UA49K6960AWCHD دستگاه ریال 34,300,000 97/06/21
78 سام الکترونيک تلويزيون UA49K6965AWCHD دستگاه ریال 32,400,000 97/06/21
79 سام الکترونيک تلويزيون UA49KU7975WCHD دستگاه ریال 61,400,000 97/06/21
80 سام الکترونيک تلويزيون UA50KU7970WCHD دستگاه ریال 45,200,000 97/06/21
81 سام الکترونيک تلويزيون UA50KU6990WSHD دستگاه ریال 52,200,000 97/06/21
82 سام الکترونيک تلويزيون UA55K6960AWCHD دستگاه ریال 42,700,000 97/06/21
83 سام الکترونيک تلويزيون UA55K6965AWCHD دستگاه ریال 42,600,000 97/06/21
84 سام الکترونيک تلويزيون UA55KS9995WSHD دستگاه ریال 107,700,000 97/06/21
85 سام الکترونيک تلويزيون UA55KU7970WCHD دستگاه ریال 50,700,000 97/06/21
86 سام الکترونيک تلويزيون UA55KU7975WCHD دستگاه ریال 60,000,000 97/06/21
87 سام الکترونيک تلويزيون UA55KS8985WSHD دستگاه ریال 81,500,000 97/06/21
88 سام الکترونيک تلويزيون UA60KS8980WSHD دستگاه ریال 89,200,000 97/06/21
89 سام الکترونيک تلويزيون UA60KU6990WSHD دستگاه ریال 70,400,000 97/06/21
90 سام الکترونيک تلويزيون UA60KU7970WCHD دستگاه ریال 66,000,000 97/06/21
91 سام الکترونيک تلويزيون UA65KS8985WSHD دستگاه ریال 141,700,000 97/06/21
92 سام الکترونيک تلويزيون UA65KS9995WSHD دستگاه ریال 147,700,000 97/06/21
93 سام الکترونيک تلويزيون UA65KU7970WCHD دستگاه ریال 92,200,000 97/06/21
94 سام الکترونيک تلويزيون UA65KU7975WC/SHD دستگاه ریال 104,100,000 97/06/21
95 سام الکترونيک تلويزيون UA70KU7970WC/SHD دستگاه ریال 153,500,000 97/06/21
96 سام الکترونيک تلويزيون UA78KS9995WSHD دستگاه ریال 379,600,000 97/06/21
97 سام الکترونيک تلويزيون UA32M4850AWCHD دستگاه ریال 16,002,000 97/06/21
98 سام الکترونيک تلويزيون UA40M5850AWCHD دستگاه ریال 23,805,000 97/06/21
99 سام الکترونيک تلويزيون UA40M5860AKCHD دستگاه ریال 24,202,000 97/06/21
100 سام الکترونيک تلويزيون UA40M5870DKCHD دستگاه ریال 24,599,000 97/06/21
101 سام الکترونيک تلويزيون UA40M5890AWCHD دستگاه ریال 24,599,000 97/06/21
102 سام الکترونيک تلويزيون UA40M5950AWCHD دستگاه ریال 25,392,000 97/06/21
103 سام الکترونيک تلويزيون UA43M5850AWCHD دستگاه ریال 26,450,000 97/06/21
104 سام الکترونيک تلويزيون UA43M5860AKCHD دستگاه ریال 26,979,000 97/06/21
105 سام الکترونيک تلويزيون UA43M5870AKCHD دستگاه ریال 27,376,000 97/06/21
106 سام الکترونيک تلويزيون UA43M5890AWCHD دستگاه ریال 27,641,000 97/06/21
107 سام الکترونيک تلويزيون UA43M5875AKCHD دستگاه ریال 27,641,000 97/06/21
108 سام الکترونيک تلويزيون UA43M5900AKCHD دستگاه ریال 31,476,000 97/06/21
109 سام الکترونيک تلويزيون UA48M5850AWCHD دستگاه ریال 30,682,000 97/06/21
110 سام الکترونيک تلويزيون UA49M5860AKCHD دستگاه ریال 33,989,000 97/06/21
111 سام الکترونيک تلويزيون UA49M5870AKCHD دستگاه ریال 34,386,000 97/06/21
112 سام الکترونيک تلويزيون UA49M5890AWCHD دستگاه ریال 34,386,000 97/06/21
113 سام الکترونيک تلويزيون UA49M5950AWCHD دستگاه ریال 35,047,000 97/06/21
114 سام الکترونيک تلويزيون UA49M5875AKCHD دستگاه ریال 34,782,000 97/06/21
115 سام الکترونيک تلويزيون UA49M5900AKCHD دستگاه ریال 39,543,000 97/06/21
116 سام الکترونيک تلويزيون UA55M5890AWCHD دستگاه ریال 44,304,000 97/06/21
117 سام الکترونيک تلويزيون UA43M6960AWCHD دستگاه ریال 31,100,000 97/06/21
118 سام الکترونيک تلويزيون UA43M6970AKCHD دستگاه ریال 32,000,000 97/06/21
119 سام الکترونيک تلويزيون UA43MU7980KCHD دستگاه ریال 32,600,000 97/06/21
120 سام الکترونيک تلويزيون UA49M6960AWCHD دستگاه ریال 41,200,000 97/06/21
121 سام الکترونيک تلويزيون UA49M6965AWCHD دستگاه ریال 45,500,000 97/06/21
122 سام الکترونيک تلويزيون UA49M6970AKCHD دستگاه ریال 42,800,000 97/06/21
123 سام الکترونيک تلويزيون UA49M6975AKCHD دستگاه ریال 47,000,000 97/06/21
124 سام الکترونيک تلويزيون UA49MU7985KCHD دستگاه ریال 52,800,000 97/06/21
125 سام الکترونيک تلويزيون UA50MU7970WCHD دستگاه ریال 47,600,000 97/06/21
126 سام الکترونيک تلويزيون UA50MU7980KCHD دستگاه ریال 50,100,000 97/06/21
127 سام الکترونيک تلويزيون UA55M6965AWCHD دستگاه ریال 55,100,000 97/06/21
128 سام الکترونيک تلويزيون UA55M6970AKCHD دستگاه ریال 57,000,000 97/06/21
129 سام الکترونيک تلويزيون UA55M6975AKCHD دستگاه ریال 61,300,000 97/06/21
130 سام الکترونيک تلويزيون UA55MS8985WSHD دستگاه ریال 97,900,000 97/06/21
131 سام الکترونيک تلويزيون UA55MS9995WSHD دستگاه ریال 114,900,000 97/06/21
132 سام الکترونيک تلويزيون UA55MU10000KCHD دستگاه ریال 117,100,000 97/06/21
133 سام الکترونيک تلويزيون UA55MU7975WCHD دستگاه ریال 72,100,000 97/06/21
134 سام الکترونيک تلويزيون UA55MU7980KCHD دستگاه ریال 66,900,000 97/06/21
135 سام الکترونيک تلويزيون UA55MU7995KCHD دستگاه ریال 79,300,000 97/06/21
136 سام الکترونيک تلويزيون UA55MU8990KCHD دستگاه ریال 89,200,000 97/06/21
137 سام الکترونيک تلويزيون UA55MU8995KCHD دستگاه ریال 97,800,000 97/06/21
138 سام الکترونيک تلويزيون UA65MS8985WSHD دستگاه ریال 169,900,000 97/06/21
139 سام الکترونيک تلويزيون UA65MS9995WSHD دستگاه ریال 191,300,000 97/06/21
140 سام الکترونيک تلويزيون UA65MU10000KCHD دستگاه ریال 202,800,000 97/06/21
141 سام الکترونيک تلويزيون UA65MU7995KCHD دستگاه ریال 136,300,000 97/06/21
142 سام الکترونيک تلويزيون UA65MU8990KCHD دستگاه ریال 150,700,000 97/06/21
143 سام الکترونيک تلويزيون UA65MU8995KCHD دستگاه ریال 164,900,000 97/06/21
144 سام الکترونيک تلويزيون UA75MU8990KCHD دستگاه ریال 255,700,000 97/06/21
145 سام الکترونيک تلويزيون UA82MU8990KCHD دستگاه ریال 291,400,000 97/06/21
146 سام الکترونيک تلويزيون QA55Q77FAMKCHD دستگاه ریال 121,400,000 97/06/21
147 سام الکترونيک تلويزيون QA55Q78CAMKCHD دستگاه ریال 134,300,000 97/06/21
148 سام الکترونيک تلويزيون QA65Q77FAMKCHD دستگاه ریال 218,400,000 97/06/21
149 سام الکترونيک تلويزيون QA65Q78CAMKCHD دستگاه ریال 239,900,000 97/06/21
150 سام الکترونيک تلويزيون QA75Q77FAMKCHD دستگاه ریال 327,100,000 97/06/21
151 سام الکترونيک تلويزيون HG40AE590SKCHD دستگاه ریال 32,400,000 97/06/21
152 سام الکترونيک تلويزيون HG43AE590SKCHD دستگاه ریال 31,600,000 97/06/21
153 سام الکترونيک تلويزيون HG32AC690DWSHD دستگاه ریال 22,000,000 97/06/21
154 سام الکترونيک تلويزيون HG48AC690DWSHD دستگاه ریال 39,700,000 97/06/21
155 سام الکترونيک تلويزيون LH40RMDWLGUSHD دستگاه ریال 28,400,000 97/06/21
156 سام الکترونيک تلويزيون LH48RMDWLGUSHD دستگاه ریال 38,300,000 97/06/21