اطلاعیه ها

بخشنامه ها
شماره تاریخ مشاهده بخشنامه
الزام نصب اتیکت یا تابلوی نرخ در محل کسب به صورت روشن و مکتوب 27061 19 تیر 97 مشاهده
نظارت بر اماکن عمومی   18 تیر 96 مشاهده
صورتجلسه 4/4/96 کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا وارز  18572 13 تیر 96  مشاهده
 نحوه اجرای بند پ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  36473 27 خرداد 96  مشاهده
 تعامل و همکاری با دستگاه های اجرائی به منظور پیگیری و مبارزه با قاچاق کالا 13771 21 خرداد 96 مشاهده

 

نماد