هیئت مدیره و بازرسین


با استناد به ماده ١٦آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي اولين جلسه هيات مديره جديد و بازرس اتحاديه

در محل هيات اجرايي سازمان صنعت ،معدن و تجارت برگزار و انتخابات داخلي بشرح زير صورت گرفت .

 


1-اكبر پازوكي : رئيس اتحادیه


2-محمد حسين اسلاميان :نايب رئيس اول

 
4-مجتبي قاضي خاني :نايب رئيس دوم


5-محمد حسين رحيمي: دبیر اتحادیه


6-حسين حسين شهرستاني : خزانه دار اتحادیه


7- محمود اميري: عضو اول هیئت مدیره

8- اکبر صفاری: عضو دوم هیئت مدیره

9- هادي قرائي گركاني :  بازرس اتحادیه

نماد